Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Lover og regelverk
- 27 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Kommer
Opplæringslova og forskrifter
med forarbeider og tolkninger 2021-2022
Bokmål Heftet
Nyhet
Elevenes skolemiljø 2021
Opplæringsloven kapittel 9 A
Bokmål Heftet
Helhetlig vurderingspraksis i skolen
Bokmål Heftet
Utagerende elever
Jussen ved bruk av sanksjoner, makt eller tvang
Bokmål Heftet
Integreringsloven
og voksnes rett til opplæring
Bokmål Heftet
Opplæringslova og forskrifter 2021
Utdrag for videregående opplæring og bedrift
Bokmål Heftet
Yrkesfaglig fordypning
Bokmål Heftet
Valgfag på ungdomstrinnet
Bokmål Heftet
Regler for bilder, film og lydopptak i skolen
Bokmål Heftet
Smittevern i skole og barnehage
Om smittevernloven
Bokmål Heftet
Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Bokmål Heftet
Forslag til ny opplæringslov med merknader
Utdrag fra NOU 2019: 23
Heftet
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020
Grunnskolen
Bokmål Heftet
Fagskoleloven og forskrifter
Med forarbeider og merknader 2019
Bokmål Heftet
Jussen i skolemiljøsaker
Bokmål Heftet
Ansettelse og oppsigelse av lærere
Bokmål Heftet
Barnets beste
Skoleleders guide til barnets beste-vurderinger
Bokmål Heftet
Opplæringsloven § 9 A-5
Bokmål Heftet
Personvern, taushetsplikt og meldeplikt
Regelverk for skolen
Bokmål Heftet
Håndbok for lærere
Grunnskolen
Bokmål Heftet
Aktivitetsplikten i praksis
Bokmål Heftet
Enkeltvedtak
Saksbehandlingsregler for elevsaker i skolen. Maler og sjekklister
Bokmål Heftet
Likestilling og diskriminering
Bokmål Heftet
Barnekonvensjonen
Bokmål Heftet
Ansettelse av lærere
Veileder og regelverksamling for grunnskolen og videregående skole
Bokmål Heftet
Barnets beste - og retten til å bli hørt
FNs barnekonvensjon
Bokmål Heftet
Minoritetsspråklige i skole og barnehage
Lover og retningslinjer
Bokmål Heftet