Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Særtrykk
- 53 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Nyhet
Markedsføringsloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 122
Lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.
Bokmål Heftet
Nyhet
Politiloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 123 fra 1. september 2022
Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet
Bokmål Heftet
Nyhet
Verdipapirhandelloven;med forskrifter;sist endret ved lov 22.06.2022 nr.80
Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel
Bokmål Heftet
Nyhet
Allmennaksjeloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 122 fra 1. juli 2022
Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper
Bokmål Heftet
Nyhet
Barnelova; med forskrifter; sist endret ved lov 11.06.2021 nr.60 fra 15.08.2022
Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre
Bokmål Heftet
Kommer
Yrkestransportlova; med forskrifter; sist endret ved lov 22. juni 2022 nr. 84
Lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy
Bokmål Heftet
Nyhet
Arbeidsmiljøloven, ferieloven; samlesærtrykk, sist endret ved lov 8. april 2022
Arbeidsmiljøloven, 17. juni 2005 nr. 62, ferieloven, 29. april 1988 nr. 21
Bokmål Heftet
Nyhet
Barnehageloven; med forskrifter; sist endret ved lov 11. juni 2021 nr. 78 fra 1.
Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager
Bokmål Heftet
Nyhet
Forvaltningsloven;med forskrift;sist endret ved lov 17.6.2022 nr.63 fra 1.7.2022
Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Bokmål Heftet
Nyhet
Folketrygdloven; sist endret ved lov 18. mars 2022 nr. 11 fra 2. august 2022
Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd
Bokmål Heftet
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 59 fra 1. juli 2022
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker
Bokmål Heftet
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 01.07.2022
Bokmål Spiral
Domstolloven; sist endret ved lov 17. juni 2022 nr. 58 fra 1. juli 2022
Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene
Bokmål Spiral
Påtaleinstruksen; sist endret ved forskrift 22. juni 2022 nr. 1112 fra 1.07.2022
Forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten
Bokmål Spiral
Skatteloven; sist endret ved lov 22. juni 2022 nr. 73
Lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt
Bokmål Spiral
Straffeloven; sist endret ved lov 8. april 2022 nr. 22 fra 1. juli 2022
Lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff
Bokmål Heftet
Utlendingsloven;med forskrift;sist endret ved lov 29.04.2022 nr.26 fra 1.05.2022
Lov 15 mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her
Bokmål Heftet
Advokatloven
Lov 12. mai 2022 nr. 28 om advokater og andre som yter rettslig bistand
Bokmål Heftet
Bokføringsloven; sist endret ved lov 20. november 2020 nr. 128 fra 1.januar 2021
Lov 19 november 2004 nr. 73 om bokføring
Bokmål Heftet
Statsansatteloven, med forskrifter; sist endret ved lov 7. mai 2021 nr. 34 fra 1
Lov 16 juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv.
Bokmål Heftet
Arbeidsmiljøloven; sist endret ved lov 11. juni 2021 nr. 59 fra 1. januar 2022
Lov 17 juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
Bokmål Heftet
Avhendingslova;med forskrift;sist endret ved lov 7.juni 2019 nr. 20 fra 1.1.2022
Lov 3 juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eigedom
Bokmål Heftet
Barnevernloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 96 fra 1. januar 2022
Lov 17 juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester
Bokmål Heftet
Skadeserstatningsloven; sist endret ved lov 11. juni 2021 nr.74 fra 1. juli 2021
Lov 13 juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning
Bokmål Heftet
Straffegjennomføringsloven; sist endret ved lov 17. desember 2021 nr. 149
Lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv.
Bokmål Heftet
Tvangsfullbyrdelsesloven med forskrifter, sist endret ved lov 30.april 2021 nr.
Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse
Bokmål Spiral
Regnskapsloven; sist endret ved lov 30. april 2021 nr. 26 fra 1. juli 2021
Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.
Bokmål Heftet
Avtaleloven; sist endret ved lov 15. juni 2018 nr. 32 fra 1. juli 2018
Lov 31. mai 1918 nr.4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige vilje
Bokmål Heftet
Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 17. september 2021
Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndig
Bokmål Heftet
Våpeninstruksen; sist endret 1. juli 2021
Våpeninstruks for politiet, 2. juli 2015 nr. 1088
Bokmål Heftet