Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Enhet og mangfold, 4. utgave
Forfattere:
ISBN:
9788245024814
Utgitt:
Utgave:
4
Verk:
Metode
Enhet og mangfold, 4. utgave

Enhet og mangfold, 4. utgave
Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode

Enhet og mangfold er en innføring i samfunnsvitenskapelig metode med vekt på kvantitative tilnærminger som tar for seg hele forskningsprosessen. Bokas målgruppe er studenter i samfunnsfag, pedagogikk, psykologi og helsefag.

Boka innleder med kapitler om vitenskapsteori, forskningsetikk, litteratursøking og måling i samfunnsvitenskap. Et oversiktskapittel om forskningsstrategier, forskningsdesign og datainnsamling følges av kapitler som utdyper de mest sentrale designene og datainnsamlingsteknikkene. Analysekapitlene er konsentrert om talldata, med egne kapitler om beskrivende statistikk og korrelasjon, krysstabellanalyse, variansanalyse, regresjonsanalyse, logistisk regresjon og flernivåanalyse. Boka avsluttes med et kapittel om moderne årsaksanalyse.

I denne fjerde utgaven er kapitlene om tekst- og innholdsanalyse, om flernivåanalyse og om årsaksanalyse nyskrevne. De andre kapitlene er faglig oppdaterte, deler er skrevet om, og nye eksempler er kommet til.

Kristen Ringdal er professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og har lang erfaring som foreleser i samfunnsvitenskapelig metode. Han har tidligere publisert bøkene Folkemeininga og den tredje verda (1981) og Kausalanalyse i samfunnsvitenskap (1987) samt artikler i internasjonale fagtidsskrifter i sosiologi, statsvitenskap og organisasjonsfag. Han har vært medredaktør av Nordic Social Attitudes in a European Perspective (2008), The Future of the Welfare State (2012) og The Aftermath of War: Experiences and Social Attitudes in the Western Balkans (2012).

Bøker i samme serie