Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
729,-

Rettsstat og menneskerettigheter 2
Statens plikt til effektiv og betryggende straffeforfølgning

Denne boken behandler de innsatsforpliktelser, krav og begrensninger Grunnloven og EMK stiller til en effektiv og samtidig rettferdig straffeforfølgning. Den tar derfor opp både de virkemidler staten må ta i bruk for å verne den enkelte mot kriminalitet, og de grensene som gjelder for denne virksomheten. Disse funksjonene kan komme i konflikt med hverandre. De må avpasses og balanseres. I sine bestrebelser på å sikre (potensielt) fornærmede må staten ikke krenke siktedes (eller andres) rettigheter.

Det er de overordnede menneskerettslige forpliktelser etter Grunnloven og EMK som er bokens hovedfokus, men fremstillingen viser også hvordan disse forpliktelsene er gjennomført i lov og praksis.

De emner som tas opp er tidligere behandlet i boken Rettsstat og menneskerettigheter. De videreføres og utvikles her. Straffeprosessen er et så viktig menneskerettslig felt at en egen bok er på sin plass.

Sagt om boken:

Bokprosjektet har en meget høy innholdsmessig kvalitet. Boken handler om kompliserte rettsspørsmål, men den er skrevet i et enkelt og lett språk. Forfatteren behandler statsretts- og menneskerettighetsspørsmålene på en pedagogisk god og forståelig måte. 

Arne Fliflet, 

tidl. Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmann)


Forfattere:
ISBN:
9788245034837
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
356
Verk:
Rettsstat og menneskerettigheter
Rettsstat og menneskerettigheter 2