Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
385,-

Kvalitative metoder
Planlegging, gjennomføring og etisk refleksjon

Denne boka gir en bred innføring i kvalitative metoder. Skilbrei beskriver likheter og forskjeller ved de ulike metodene og forklarer hva slags kunnskap kvalitativ forskning kan gi. 

Boka er praktisk orientert. Målet er å gjøre leseren i stand til å planlegge og gjennomføre et faglig solid forskningsarbeid. Den språklige formidlingen av analytiske innsikter er spesielt viktig i kvalitativ forskning, og i boka framheves skrivingens betydning gjennom hele forskningsarbeidet. Forfatteren beskriver hvordan en kan gå fram for å skape orden og mening i et kvalitativt materiale, og hva en bør tenke på når kunnskapen og kunnskapsgrunnlaget skal formidles.

Denne nye utgaven har 
  • mer stoff om forskning på digitale plattformer
  • oppdatert informasjon om forskningsetikk og behandling av personopplysninger 
  • mer om kunnskapsteori
  • eksempler fra flere fag
  • mer inngående beskrivelse av hvordan en kan gå fram for å analysere forskningsdata og gjennomføre forskning på foreliggende litteratur.

Kvalitative metoder skaper kunnskap som er rik på detaljer og kontekst. Nærheten til forskningsobjektet stiller forskeren overfor noen særlige faglige og etiske utfordringer. Det er et sentralt poeng i boka at etikken må være integrert i alle ledd i forskningsprosessen. 

Boka er skrevet for studenter og andre som skal gjennomføre en kvalitativ undersøkelse og skrive en fagtekst basert på denne, enten det er snakk om refleksjonsnotat, hjemmeeksamen, rapport, bacheloroppgave eller masteroppgave. 

May-Len Skilbrei er sosiolog og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun forsker og underviser i temaer som migrasjon, prostitusjon, seksuell vold og betydningen av kjønn. Skilbrei har gjennomført feltarbeid, intervjustudier, spørreundersøkelser og dokumentstudier innenfor disse områdene. Hun har i mange år undervist i kvalitative metoder på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 
Forfattere:
ISBN:
9788245048308
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
253
Kvalitative metoder