Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Omsorg er et idealistisk og nordisk tidsskrift for alle som arbeider eller har nære relasjoner til alvorlig syke, de svakeste gamle eller døende. Artiklene omtaler grenselandet mellom etikk, humanisme og moderne medisin.

PRISER

NB! For kunder i Norge:
Et medlemskap i Norsk Palliativ forening inkluderer årsabonnement på Omsorg. Årskontingent inkludert abonnement

Pris NOK 579,- innmelding skjer via www.palliativ.org
Privat: NOK 405,- pr år
Institusjon: NOK 540,- pr år
Enkeltnummer: NOK 150,-
Abonnementet inkluderer papirversjon og digital tilgang til tidsskriftet.  

NB! For kunder i Danmark:

I Danmark tilbys OMSORG også via medlemsskap av Foreningen for Palliativ Indsats. (www.palliativ.dk)
Årskontingent for 2020 inkludert tidsskriftet Omsorg er 420 DKK

Abonnement i kategorien Privat, institusjon tegnes ved Henvendelse til Fagbokforlaget. Send e-post til abonnement@fagbokforlaget.no

Abonnement inkludert medlemsskap i Norsk palliativ Forening, eller Forening for Palliativ Indsats, tegnes Via foreningens nettside: www.palliativ.org eller www.palliativ.dk

Annonsepriser i NOK
Helside: 8000,- 
Halvside: 4000,-

Format
Helside:  19x26 cm
Halvside: 19x13 cm

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør overlege Stein Husebø,      

Redaksjonskomité

Førstelektor, sykepleier Bjørg ­Landmark,
Psykolog, Bo Snedker Boman,
Sykepleierske, cand.scient.soc., Ph.d. Mette Raunkiær,       
Dr. med. Georg Bollig, PhD, MAS Palliative Care, DEAA, 
Førsteamanuensis i helsefag Ger Wackers,
Bymisjonsprest/seniorrådgiver Olga Tvedt, 
Lege, PhD, Gro Helen Dale,
Psykologspesialist Tora Garbo,
Professor i klinisk sykepleievitenskap Ellen Karine Grov
Leg. sjuksköterska, docent, lektor Carina Lund Hagelin
Universitetslektor, docent og sjuksköterska Anneli Ozanne

Redaksjonssekretær:

Tove Langeland
epost: langeland.tove@outlook.com

Praktiske opplysninger:
Artikkelen skal max inneholde 15 000 tegn (inkl mellomrom, nøkkelord og referanseliste). 

Lengde på artikkelen kan gå ut over rammen etter avtale med nummerredaktørene. Eventuelle tabeller kommer utenom. Vi ber deg om å bruke Vancouveravtalens referansesystem, som f.eks. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening bruker (www.tidsskriftet.no) . Alt materialet bes sendt til: langeland.tove@outlook.com.

Vi ønsker en kort presentasjon av deg selv
Presentasjonen skal inneholde ditt fulle navn, stilling, akademisk grad/utdannelse, institusjon, email og eventuelt hjemmeside-adresse. Presentasjonen skrives i manuset – over manustittel.  Presentasjonen må ikkje overskride 500 tegn. Det betyr at man f.eks ikkje skal komme med en lengre beskrivelse av egen yrkeserfaring og/eller forskning og publikasjoner i selve presentasjonen. Slik informasjon skal leserne istedet kunne få ved å henvende seg til forfatteren på den oppgitte emailadressen, eventuelt logge seg på den oppgitte nettsiden.

Dersom mer enn to forfattere:
Vi vil kun ha presentasjon og foto av hovedforfatter, øvrige forfattere kun med navn.

Vi ønsker et foto av deg selv og evt medforfatter
Foto sendes i jpg.format  og må ha en oppløsning på 300 piksler.

Foto kan eventuelt også sendes vi brevpost, så scanner vi det.

Vi ønsker et abstrakt/sammendrag av din artikkel
Med hver artikkel ønsker vi et abstrakt/sammendrag. Sammendraget må ikke overskride 500 tegn (inkl mellomrom). I vitenskapelige tidsskrift har slike sammendrag ofte form av et ”abstract”, som gjerne har følgende firedelte strukturer: Bakgrunn, materiale og metode, resultater og  fortolkning. Forfattere står fritt til å følge denne malen, men det er ikke et krav i ”Omsorg”. Dette skyldes primært at vårt tidsskrift er utpreget tverrfaglig, og at en så strikt form som dette ikke passer til mange av artiklene. ”Sammendrag” må derfor forstås nokså løst. Men det skal likevel være av en slik karakter at leseren får et klart bilde av artikkelens tema/problemstilling, hvordan dette er behandlet, hva som er artikkelens hovedbudskap, samt konklusjoner eller tentative svar/synspunkt. Et sammendrag som gir et raskt overblikk over artikkelen, kan fungere som en ”appetittvekker” og dermed bidra til at mange flere leser din artikkel. Vi planlegger også å legge ut alle sammendrag på en ny og oppgradert hjemmeside for ”Omsorg” (ved siden av artiklene i fulltekst, som bare vil være tilgjengelige for abonnenter). Dermed blir sammendragene også søkbare, og kan nå et mye videre publikum. 

Sammendraget skrives på forfatterens nasjonale språk.  I tillegg er det ønskelig å få en engelsk versjon (500 tegn inkl mellomrom) for å legge ut på nettsiden, men dette er ikke noe krav.

Redaksjonen oppfordrer forfatterne, i innledningen av deres artikkel, til å begrunne på hvilken måte artikkelen har tilknytning til Tidsskriftets hovedfokus: omsorg ved livets slutt (palliative care).

Innskuddssetninger:
Forfatter sender med forslag til 2-3 innskuddssetninger som skal fremheve budskapet i artikkelen.

Nøkkelord
Etter sammendraget skal det oppgis inntil fem nøkkelord. Disse vil også bli lagt ut på hjemmesiden, og blir dermed også søkbare.  Her er det også ønskelig å få nøkkelordene på engelsk, men altså ikke noe krav.

Referanser
Max 15 referanser.  Dersom du har flere kan du opplyse om at disse kan fås ved henvendelse på din emailadresse.

Forslag til anbefalt litteratur:
Vi ønsker linker til anbefalt litteratur – max 5 referanser.

Refereeordning
Artikler til OMSORG blir gjennomgått og vurdert av redaksjonen for det enkelte temanummer. Alle artikler blir vurdert av minst to redaksjonsmedlemmer. OMSORG har en tverrfaglig redaksjon, og ved behov for vurdering av manuskripter som ligger utenfor redaktørenes fagfelt vil andre redaksjonsmedlemmer og/eller andre ressurspersoner bli brukt i vurderingen. 

OMSORG opererer med følgende vurderingskategorier:

1)      Aksepteres for publisering, eventuelt med behov for noe revidering og redigering i henhold til spesifiserte kommentarer.
2)      Aktuell for publisering, men krever ny vurdering etter revisjon i henhold til kommentarer.
3)      Ikke aktuell for publisering i tidsskriftet OMSORG.

Tidsskriftet Omsorg er nå tilgjengelig i digitalt format.

Les tidsskriftet her.

Bøker og digitale ressurser

lukk
Velg trinn
Velg språk
Vis kun