Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Fag: Norsk som andrespråk
Nivå: A1-A2
Læreplan: Følger Læreplan i norsk og for voksne innvandrere fra 2021

Verkets komponenter

Tekstbok, Arbeidsbok, Nettressurser for deltaker og lærer, Digital bok:

  • Tekstboka: består av 18 leksjoner der deltakerne arbeider parallelt med språkfunksjoner, grammatikk og uttale gjennom praksisnære og gjenkjennelige kommunikasjonssituasjoner.
  • Arbeidsboka: følger tekstene i tekstboka og har egne oppgaver for ord, uttrykk og fraser knyttet til muntlige øvinger og skriftlig produksjon samt oppgaver for uttale.
  • Nettressursen: inneholder ordlister, tilleggsoppgaver, prøver, lytteøvinger, digitale bøker og tips til læreren om arbeid med de enkelte leksjonene.

Om Ny i Norge

Ny i Norge er et begynnerverk i norsk som dekker de to basisnivåene A1 og A2. Den nye utgaven (2023) er den 6. utgaven av læreverket, og følger opp endringer i ny læreplan i norsk for voksne innvandrere (2021). Verket er også i tråd med Utvidet versjon av det europeiske rammeverket (2020). Ny i Norge er også tilgjengelig på nynorsk.

Et komplett læreverk

Ny i Norge er et komplett læreverk som dekker begynneropplæringen i norsk, og er gjennom flere tiår et av de mest brukte læreverkene i andrespråksopplæringen.

Læreverket følger opp innsikter fra nyere forskning på hvordan voksne innlærere møter den store oppgaven det er å lære seg et nytt språk. Disse ressursene må løftes fram og verdsettes i undervisningen, og på denne måten støtte og motivere innlæreren for læringsoppgaven.

Forskninger viser at det handler om å bygge en ny språklig identitet ved å ta i bruk alle tilgjengelige språklige og ikke-språklige ressurser som innlæreren har.

Hvorfor velge Ny i Norge?

  • Nye tekster i tråd med gjeldende læreplan
  • Jevn progresjon
  • Representativt persongalleri og tematikk
  • Rikt illustrert
  • Nytt, friskt uttrykk med nye bilder, illustrasjoner og design
  • Omfattende lyttemateriale

Gølin Kaurin Nilsen er forfatter, foredragsholder og lærer ved Johannes læringssenter i Stavanger. Hun har lang undervisningserfaring innen språkopplæring for minoritetsspråklige og har utgitt flere læreverk, blant annet Norsk nå!, Mer norsk og Klart det!

Gerd Manne var en av de mest framstående pedagogene innenfor norsk som andrespråk. Hun var tidlig ute med å undervise innvandrere, først i Uppsala i Sverige på 70-tallet og senere i Norge. Hun har utgitt en rekke lærebøker, undervist og bygget opp Avdeling for norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen. Med det mestselgende læreverket Ny i Norge har tusenvis av fremmedspråklige i Norge og i utlandet lært norsk. Gerd Manne gikk bort i 2001.