Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
579,-

Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge

Denne boka gir en teoretisk og klinisk nær innføring i utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og unge. Terapiforståelsen bygger på utviklingspsykologisk kunnskap med en særlig vekt på intersubjektiv deling i terapi som utviklingsfremmende. Gjennom intersubjektiv utveksling og deling skapes både selvforståelse, relasjonsforståelse og forståelse av verden. Den terapeutiske forståelsen som formidles i denne boka, har som utgangspunkt å gjenvinne intersubjektiv deling som et grunnlag for selvutvikling.I et utviklingspsykologisk perspektiv vil barns og unges symptomer også involvere vansker med emosjonsregulering og oppmerksomhet. Et hovedmål for det terapeutiske arbeidet med barn og ungdom vil således være å utvikle en relasjon som skaper muligheter for nye erfaringer med gjensidig påvirkning. Intersubjektive utviklingsprosesser skjer først og fremst implisitt, også når verbalspråket blir anvendt. Det fremheves derfor at terapeuten må ha både kunnskap og bevissthet om betydningen av nonverbale, affektive kommunikasjonsprosesser og om barnespråket, for eksempel leken. I tillegg må man ha god kunnskap om barn og unges utviklingsoppgaver og kunne formidle og samarbeide med omsorgspersonene om disse. En terapiprosess skal representere et avgrenset innslag i barn og unges liv, men forfatterne viser at en slik prosess kan ha stor innvirkning på den enkeltes utvikling og også føre til positive endringer i både barnets og ungdommens relasjon til andre og i det omsorgssystemet som man skal samarbeide med. Boka inneholder gode kasusillustrasjoner som viser hvordan utviklingspsykologisk kunnskap kan integreres i psykoterapi, og hvordan det enkelte barnet og den enkelte ungdommen tar i bruk mulighetene i det terapeutiske rom. Gjennom integrering av teori og klinisk erfaring har denne boka som formål å inspirere psykoterapeuter til å tilby barn og ungdom sitt eget terapeutiske rom. Birgit Svendsen er dr.psychol. og førsteamanuensis ved psykologisk institutt, NTNU, Trondheim. Hun er også psykologspesialist med klinisk erfaring fra PPT, barnevern, BUP og sakkyndighetsarbeid.Unni Tanum Johns er psykologspesialist og universitets-lektor ved Psykologisk institutt, UiO. Hun har sin kliniske stilling ved BUP Furuset, Akershus Universitetssykehus, divisjon psykisk helsevern, hvor hun har deltatt i arbeid med å videreutvikle psykoterapi med barn gjennom et forskningsprosjekt om tidsavgrenset psykoterapi.Heidi Brautaset er psykologspesialist. Ansatt som studieleder for psykologprofesjonen og lærer ved metodefordypningen psykoterapi for ungdom ved R-BUP Øst og Sør. Har utover undervisning en halv avtalepraksis for ungdom, unge voksne og deres familier.Ingeborg H. Egebjerg er psykologspesialist og er ansatt som studieleder for psykoterapiundervisningen ved R-BUP Øst og Sør. Utover undervisning og kursvirksomhet driver hun privat praksis med spesiell vekting på psykoterapi med ungdom.
Forfattere:
(red.)
(red.)
(red.)
(red.)
ISBN:
9788245011937
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
278
Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og unge