Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling
Forfattere:
(Redaktør)
(Redaktør)
(Redaktør)
(Redaktør)
ISBN:
9788245023572
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
400
Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling

Sosialt arbeid og sosialpolitikk i samhandling
Et svar på velferdsstatens utfordringer?

Kan tettere samhandling mellom fagfeltene sosialt arbeid og sosialpolitikk bidra til bedre velferdstjenester? En fellesnevner for bidragene i denne boken er å undersøke hvordan velferdsytelser og -tjenester til den enkelte, familier og grupper fordeles, iverksettes og utøves i praksis. For å skape et best mulig tjenestetilbud til den enkelte borger må sosialfaglig praksis og politikkutforming ses i sammenheng, hevder forfatterne. Ikke minst er forfatterne opptatt av å reflektere over det sammensatte og komplekse ved sosialpolitikk og sosialt arbeid som fag og perspektiv.

Første del handler om sosialt arbeid og sosialpolitikk som fag og kunnskaps- og verdigrunnlag. I del to viser forfatterne hvordan samfunnets utfordringer kan analyseres fra ulike perspektiv, og at kunnskap kan frembringes på ulike måter. Del tre peker på noen av de overordnede utfordringer dagens sosialpolitikk og sosialfaglige praksis står overfor. I del fire danner sosialfaglig praksis utgangspunktet for en diskusjon av hvordan strukturelle føringer kan få direkte konsekvenser for enkeltmenneskers liv.

Boken henvender seg til mastergradsstudenter innenfor sosialfagene og til dem som arbeider i det sosialfaglige praksisfeltet, samt politikkutformere på feltet.

 

Forventes i salg
499,-