Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning 2. utgave, e-bok
Språk
Bokmål
Format

E-bok

Heftet

E-bok i salg / nedlastbar / les info først
519,-

Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning 2. utgave, e-bok

Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning har vært livlig i bruk i fagmiljøene i mer enn ti år. I den reviderte utgaven er de fleste artiklene beholdt i bearbeidete og oppdaterte versjoner. I boka blir norsk veiledningstradisjon drøftet, mesterlære og reflekterende veiledning satt opp mot hverandre, og perspektiver fra coaching, mesterlære, mentoring, rådgivning og gestaltveiledning blir introdusert og drøftet. I tillegg blir tverrgående tema som modellæring, symmetri, asymmetri, innhold og form i veiledning belyst. Praktisk veiledning i lærerutdannelse, førskolelærerutdannelse, helsefaglige yrker og profesjoner har også fått sin plass. Samlet gir boka et bilde av sentrale faglige perspektiver på veiledning, særlig i norsk yrkes- og profesjonsutdannelse. 

Alle som driver med veiledning, bør kjenne til en del teoretiske perspektiver og forskning som kan bidra til å belyse og informere om praktisk veiledning. Slik kunnskap kan hjelpe til med å begrunne og utvikle praktisk veiledning. Uansett vil både kunnskap og handling være nøkkelbegreper i praktisk veiledning.

Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning er beregnet på bruk i studietilbudene i veiledning og lærerutdannelse ved universiteter og høyskoler.

Kaare Skagen er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og dr. polit. med avhandling om veiledning i lærerutdannelse. Han har skrevet boka I veiledningens landskap (2004) og Læreren som elsket å undervise (2004) i tillegg til en rekke artikler om veiledning. 

Bidragsytere:

Nils Breilid er utdannet allmennlærer (1983). Han gjennomførte profesjonsstudiet i spesialpedagogikk i 1999, disputerte for graden Ph.D. i 2007, og arbeider i dag som postdoktor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Breilid har yrkesbakgrunn fra opplæringsvirksomhet i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor.

Cato R.P. Bjørndal er ansatt som førsteamanuensis i veiledningspedagogikk ved ILP, Universitetet i Tromsø. Han har veiledererfaring fra flere kontekster og har siden 1999 arbeidet med master- og videreutdanning i veiledning. Bjørndal forsker på veiledningssamtaler og veilederes kompetanseutvikling. Gjennom flere år har han samlet inn Nordens antakeligvis største datamateriale på dette området, og han har blant annet utstrakt erfaring med videoanalyser. Bjørndal har publisert en rekke bøker og artikler, har en doktorgrad om veiledning fra 2008 og har vært gjesteforeleser ved en rekke læresteder mv. i Norden.

Kirsten Hofgaard Lycke, Per Lauvås og Gunnar Handal har vært professorer i pedagogikk ved Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, med universitetspedagogikk som arbeidsfelt. Veiledning har vært et særlig interesseområde, og denne interessen har resultert i en rekke bøker, artikler og rapporter om veiledning, både som generelt fenomen og knyttet til ulike profesjoner og utdanninger og med ulikt fokus i yrkesvirksomhet og i utdanning og den mer spesifikke oppgave- og avhandlingsveiledning.

Wiebke Klages er ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo. Hun er førskolelærer og har hovedfag i sosialpedagogikk. Wiebke Klages underviser i videreutdanninger i pedagogisk veiledning og er knyttet til arbeidet med veiledning av nyutdannede lærere.

Steinar Kvale (1938–2008) var professor i pedagogisk psykologi ved Aarhus Universitet og leder for Center for kvalitativ metodeudvikling samme sted. Han var professor II ved Saybrook Institute i San Francisco og ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet skrevet En eksaminasjon av universitetseksamener, Spillet om karakterer i gymnasiet og InterViews. Han redigerte Psychology and Postmodernism og Mesterlære – Læring som social praksis, sistnevnte sammen med Klaus Nielsen.

Liv M. Lassen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun er psykolog og spesialpedagog. Hennes doktorgrad fra 1998 fokuserer på veiledning av foreldre som har kronisk syke barn, ut fra vektlegging av positivt rettet psykologi og spesialpedagogikk. Liv M. Lassen er ansvarlig for emnet om rådgivning og innovasjon på masterstudiet ved ISP. Hun har undervist om rådgivning en rekke steder i Norge, Europa og USA og har lang erfaring med veiledning individuelt og i grupper. Hun har skrevet flere lærebøker og ledet forskningsprosjekter innen hjelp til barn med risiko for feilutvikling og læringsvansker.

Kitt Lyngsnes og Marit Rismark arbeider med didaktiske spørsmål knyttet til opplæring i skole og arbeidsliv. Sammen har de gitt ut bøkene Fagopplæring og Didaktisk arbeid. 
Kitt Lyngsnes er dr. polit. i pedagogikk. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Marit Rismark er dr. polit. i pedagogikk. Hun er ansatt som forsker ved Institutt for voksnes læring og rådgivingsvitenskap ved NTNU.

Petter Mathisen er førstelektor ved Universitetet i Agder. Han har arbeidet med danning i veiledning og rådgivning i høyskole- og universitetssammenheng siden 1990. Mathisen har lang erfaring som veileder og mentor i offentlige og private virksomheter og har gjennom arbeid som foredragsholder, programansvarlig og forsker bred erfaring med veiledning i utdannings- og yrkessammenheng. Han har gitt ut flere bøker og publisert artikler nasjonalt og internasjonalt innenfor feltet veiledning, rådgivning og mentoring. 

Solveig Ryeng er lektor ved Torstad ungdomsskole i Asker kommune og har hovedfag i pedagogikk med fagdidaktisk hovedoppgave om tyskundervisning i skolen. Hun har undervist i videregående skole og ungdomsskolen i en årrekke og vært øvingslærer og praksislærer for lærerstudenter. Hun har undervist i tysk fagdidaktikk ved Universitetet i Tromsø og holdt flere kurs om tyskundervisning.

Kaare Skagen er ansatt som professor ved Høyskolen i Oslo. Han er forskningsleder for NFR-prosjektet «Undervisning og klasseromspraksis på barnetrinnet». Han har doktorgrad i pedagogisk veiledning i lærerutdanning og har skrevet artikler og bøker om dette temaet. Skagen har hatt en rekke forelesninger og kurs om veiledning.

Sidsel Tveiten er ansatt som førsteamanuensis ved Høgskolen in Akershus. Hun er sykepleier, har veilederutdanning og coachutdanning. Hennes doktorgrad fra 2006 fokuserer på veiledning av brukere i kommunehelsetjenesten. Sidsel Tveiten har undervist om veiledning en rekke steder i Norge og Norden og har lang erfaring med veiledning individuelt og i grupper. Hun har skrevet flere lærebøker. 
Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245044140
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
258
Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning 2. utgave, e-bok