Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
499,-

Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene

Et godt faglig skjønn er grunnleggende i helse- og velferdstjenestene. Beslutninger som treffes, skal møte brukerens behov for individuelt tilpassete og faglig forsvarlige tjenester, og oppleves etisk riktig både av fagpersonen og av brukeren. Men hva vil det si å utøve faglig skjønn? Hva slags type virksomhet er dette? Hvilken posisjon har brukeren i skjønnsutøvelsen, og hvilket handlingsrom har fagpersonen? Det er dynamikken mellom brukermedvirkningens plass i det faglige skjønnet og  faglig forsvarlig yrkesutøvelse som blir utforsket i denne boken. Temaene behandles både teoretisk og ut fra en empirisk tilnærming basert på forfatternes forskning.

Boka er rettet mot studenter innen helse- og sosialfag på høgskole- og universitetsnivå, og mot fagpersoner i helse- og velferdstjenestene.

Det er et ønske at boka vil inspirere til diskusjoner om og videre utvikling av faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og sosialfaglig arbeid.

Helene Hanssen:
Redaktør for boka. Førstelektor i helse- og sosialfag ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun har lang erfaring både fra praktisk sosialt arbeid og fra undervisning på bachelor- og masternivå innenfor helse- og sosialfag. Hennes forskning er knyttet til områdene brukermedvirkning, pårørendeinvolvering og kompetanseutvikling.

Kristin Humerfelt:
Phd i sosialt arbeid og førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun har erfaring fra praktisk sosialt arbeid innen rusfeltet og undervisning på ulike nivå. Hennes forskning har vært sentrert rundt brukermedvirkning, særlig med et blikk rettet mot brukere med rusproblematikk, men også deres barn.

Alice Kjellevold:
Dr. juris og professor i helserett ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag.  Hun arbeider med helse- og sosialrettslige spørsmål, har omfattende undervisnings- og foredragserfaring og har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor dette området. De senere årene har hun særlig arbeidet med spørsmål rundt pårørendes rettigheter i helse- og omsorgstjenesten og har i samarbeid med Kari Bøckmann gitt ut boken Pårørende i helse- og omsorgstjenesten, En klinisk og juridisk innføring.

Anne Norheim:
Dosent i sykepleievitenskap ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun har lang erfaring fra undervisning på ulike nivå, med fokus på omsorg overfor eldre. Hennes forskning har i senere år vært sentrert omkring verdigrunnlaget, brukermedvirkning og pårørende.

Rita Sommerseth:
Tidligere dosent i sosialt arbeid og psykisk helsearbeid ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Hun har klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og mange års erfaring fra klinisk arbeid med barn, unge og voksne. Hun har vært opptatt av samspillsobservasjon og studenters emosjonelle læreprosesser. De senere årene har omsorg og kjønn vært sentralt i hennes forskning.

Forfattere:
(red.)
ISBN:
9788245019278
Utgitt:
Utgave:
2
Sider:
210
Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene