Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Evaluering av prosjekter
Forfattere:
ISBN:
9788245017489
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
300
Evaluering av prosjekter

Evaluering av prosjekter
Vurdering av suksess

Hvem skal ut?

Et verdensmesterskap pa ski, utviklingen av et nytt legemiddel, en internasjonal konferanse, et bryllup. Svar: Ingen skal ut. De har alle det til felles at de ble organisert og gjennomfort som prosjekter.

Dagens store samfunnsoppgaver lar seg vanskelig gjennomfore pa annen mate, ettersom de er avhengige av samarbeid pa tvers av sektorer og institusjonsgrenser.

Siden 1950-tallet har prosjektfaget hatt en kolossal utvikling. Vi har satset mye pa a lose problemer som oppstar i gjennomforingen, og som forer til kostnadsoverskridelser og forsinkelser. Erfaringene viser imidlertid at mange prosjekter mislyktes fordi selve konseptet var feil, selv om gjennomforingen var vellykket.

Det er et paradoks i dag at vi satser svart lite pa a trekke lardom av prosjektene etter at de er kommet i driftsfase. Vi bor altsa evaluere prosjektene for a bruke erfaringene til a unnga liknende problemer samt sikre SUKSESS i nye prosjekter.

Denne boken gir en innforing i en enkel evalueringsmetodikk og praksis som benyttes ved evaluering av store statlige investeringer i Norge, og som anbefales av bade EU-kommisjonen, OECD og FN. Boken er skrevet for studenter og planleggere, radgivere og beslutningstakere i naringsliv og i offentlig forvaltning.

 

Knut Samset er professor i prosjektledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

Format
Språk
Levering 2-6 dager

Antall

387,-