Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Tidsskriftet FoU i praksis er rettet mot profesjonsfeltet, med lærerutdanning og skoleutvikling som sentrale områder. Tidsskriftet er en formidlingskanal for praksisorientert forskning på alle nivå og områder av utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Innholdet vil hovedsakelig være empirisk fundert, men teoretiske og metodiske bidrag med relevans for forsknings- og utviklingsarbeid ønskes også velkommen. Tidsskriftet FoU i praksis utgir vitenskapelige artikler på nivå 1.

Tidsskriftet er et Open Access-tidsskrift med publiseringsavgift for manus som blir antatt. Publiseringsavgiften er på kr 6000,- pr artikkel.

Les tidsskriftet her
Special issue: Assessment – Mentoring – Teacher Education

Utgiver
Tidsskriftet utgis av Institutt for lærerutdanning og Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i samarbeid med Fagbokforlaget. Tidsskriftet utgis med støtte fra Norges forskningsråd.

Tidsskriftet FoU i praksis er indeksert i EbscoHost (www.ebscohost.com) og Scopus (www.scopus.com).

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

ISSN: 1890-6990 (online)
Utgaver per år: 2
Språk: norsk, svensk, dansk og engelsk 

Kontaktperson

Professor Marit Honerød Hoveid, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Redaksjon

Førsteamanuensis Carla Chinga-Ramirez, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Førsteamanuensis Ole Enge, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Førsteamanuensis Henning Fjørtoft, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Førsteamanuensis Jan Arvid Haugan, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Professor Marit Honerød Hoveid, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Førsteamanuensis Torunn Klemp, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Professor Vivi Nilssen, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Professor May Britt Postholm, Institutt for lærerutdanning, NTNU 
Førsteamanuensis Ela Sjøli, Institutt for lærerutdanning, NTNU
Førsteamanuensis Christin Tønseth, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

Redaksjonsråd

Professor Tony Burner, USN
Professor Janne Madsen, USN
Professor  Ellen Beate Hansen Sandseter, DMMH

Innsending av manuskripter

Manuskripter sendes som vedlegg til e-post i Word-format eller rikt tekstformat til fouipraksis-forlag@fagbokforlaget.no. Etter en redaksjonell vurdering blir aktuelle bidrag vurdert av to uavhengige fagfeller. Ved innsending skal manuskriptet være gjennomarbeidet, språkvasket og anonymisert (se sjekkliste under). Manuskripter kan være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Artikkelteksten skal være på maksimum 6000 ord. Litteraturliste og eventuelle tabeller og figurer kommer i tillegg.

Tekstoppsett

Teksten skal ha følgende form:

Ο Første side: navn på forfatter(e), institusjonstilhørighet, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
Ο Andre side: tittel på artikkel og sammendrag på maksimalt 200 ord på norsk og engelsk (med artikkeltittel), og tre til fem nøkkelord på begge språk.

Bruk skriftstørrelse 12, Times New Roman, halvannen linjeavstand til løpende tekst. Bruk inntil tre overskriftsnivå: skriftstørrelse 16 til tittel og overskrift 1, 13 til overskrift 2 og 12 kursiv til overskrift 3. Avsnitt markeres med innrykk, ikke linjeskift.

Sitater i teksten skilles ut med anførselstegn. Sitater over tre linjer markeres med innrykk og skriftstørrelse 10.

Tabeller og figurer nummereres og plasseres slik de skal stå i løpende tekst, f.eks.: Tabell 1: [tabelltekst], Figur 1: [figurtekst]. Eventuelle noter i teksten markeres som fotnoter, ikke sluttnoter. Bruk av slike noter bør begrenses til et minimum. Unngå bruk av doble mellomrom.

 

Litteraturhenvisninger

Litteraturhenvisninger skal følge APA 6-standarden (http://apastyle.apa.org/) med visse tilpasninger som illustrert i eksemplene nedenfor. Vær oppmerksom på bruk av kursiv, stor bokstav, ampersand (&), tankestrek mellom årstall og sidetall, komma og semikolon, forfatterinitialer o.l.

Dokumenter som Stortingsmeldinger og lignende føres som i eksemplene under.

Eksempel på referanser i løpende tekst

  • Utdanningssystemers kunnskapsformidling kan ikke lenger legitimeres med henvisning til kunnskapers gyldighet (Lyotard, 1982).
  • Giddens (1990) trekker blant annet fram usikkerhet, fragmentering og ambivalens som sentrale i det postmoderne samfunnet.
  • ”An image is projected of the ‘new’ teacher (and child) as an ‘empowered’, problem-solving individual capable of responding flexibly to problems that have no clear set of boundaries or singular answers” (Popkewitz, 2000, s. 21).
  • Gården som læringsarena har hittil vært benyttet i større omfang i Norge enn i andre land (Berge et al., 2012; Hassing & van Dijk, 2006).

Eksempler på litteraturliste

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry and research design. Choosing among five approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Grevholm, B. (2003). Student teachers’ conceptions of equations and inequalities. Innlegg presentert ved Pre ICME10 konferansen i Växjö. Hentet fra http://www.vxu.se/msi/picme10/L4GB.pdf

Meld. St. 28 (2015–2016) (2016). Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Nilssen, V. & Solheim, R. (2012). Å forstå kva elevane forstår. Om skriving som bru mellom teori og praksis i lærarutdanninga. I S. Matre & G. Melbye (red.), Å skrive seg inn i læraryrket (s. 69–87). Trondheim: Akademika Forlag.

Roe, A., Solheim, O.J., Narvhus, E.K. & Skaftun, A. (2006). Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 90(05), 360–371.

Røkenes, F.M. (2016). Preparing future teachers to teach with ICT. An investigation of digital competence development in ESL teachers in a Norwegian teacher education program. Upublisert ph.d.-avhandling. Trondheim: NTNU.

Sandal, A.K. (2014). Ungdom og utdanningsval: Om elevar sine opplevingar av val og overgangsprosessar Upublisert ph.d.-avhandling). Bergen: Universitetet i Bergen. Hentet fra http://bora.uib.no/handle/1956/9098

St.meld. nr. 11 (2008–2009). Læreren. Rollen og utdanningen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Sjekkliste (sendes inn sammen med manus ved første gangs innsending)

Forfatter(e):

Tittel på manuskript:

Jeg/vi bekrefter at publiseringsavgift kr 6000,- vil bli dekket ved eventuell publisering i Tidsskriftet FoU i praksis. Faktura for publiseringsavgift kr 6000,- sendes til:

[fakturaadresse].

 Jeg/vi bekrefter at manuset tilfredsstiller kravene i forfatterveiledningen:

Ο       Teksten er gjennomarbeidet, språkvasket og anonymisert..

Ο       Selve artikkelteksten overstiger ikke 6000 ord. Sammendrag, referanseliste og tabeller kommer i tillegg.

Ο       Manuset har sammendrag på to språk (maksimalt 200 ord).

Ο       Tittel er oppgitt på begge språk.

Ο       Tabeller og figurer er nummerert og plassert i teksten i henhold til instruksen.

Ο       Tittel og overskriftsnivåer er markert i henhold til instruksen.

Ο       Referanseliste er ført i samsvar med de oppgitte eksemplene (kursiv, stor bokstav, ampersand (&), tankestrek, komma og semikolon, forfatterinitialer o.l.).

Ο       Avsnitt er markert med innrykk.

Ο       Teksten har ikke tomme linjer eller doble mellomrom.

Ο       Eventuelle noter er satt i form av fotnoter.

Tidsskriftet FoU i Praksis er nå tilgjengelig i digitalt format.

Tidsskriftet er et såkalt Open Access tidskrift og er tilgjengelig for alle.

Les tidsskriftet her.

For spørsmål om digital tilgang send e-post: digitalt@fagbokforlaget.no

Special issue: Assessment – Mentoring – Teacher Education
Guest editors: Tony Burner, Siv M. Gamlem and Vibeke Solbue

Assessment of, as and for learning have several purposes and consequences, both intended and unintended. “Assessment is the most powerful type of measurement in education that influences student learning” (McMillan, 2013, p. 4), and according to Smith (2015a, p. 743), “assessment literacy is more than following recipes technically. It is a well informed and mindful professional practice which requires teacher learning and professional growth”. Mentoring activities are given a central role in the education of professionals - in initial, induction and in-service education (Smith, 2015b). Smith (2015b) claims that mentoring is a profession within a profession, where mentoring is a different experience than practicing the profession. Teacher education’s “practical part”, the in-service training or practicum, and assessment of student teachers’ performance play a major part in forming the future generation of teachers (Smith, 2010). Teachers’ professional learning is a key condition for establishing and embedding Assessment for Learning and quality feedback to support students’ learning in classrooms (Pedder & James, 2012; Smith 2011).

What are the most recent developments of assessment in schools? How do student, teacher and principal voices about assessment align? How can we make sure that “assessment works”, that it feeds into the needs of students, teachers and principals? In what ways can assessment practices become counter-productive to students’ and teachers’ acquisition of skills and knowledge? In what ways do we develop mentoring for learning as a profession within a profession? What are the most recent developments of mentoring in schools and teacher education?

For this special issue, we are interested in empirical and theoretical articles addressing any of the above-mentioned topics and questions, either individually or in relation to each other.  

Abstract deadline: December 1, 2018

An abstract of maximum 200 words should be sent to tonyb@usn.no, in order for the editors to select the most relevant contributions and prepare the peer review process prior to the manuscript submission deadline. Authors will receive a notification within 10 days of abstract submission and can commence writing up the manuscript and preparing it for submission.

Submission deadline: March 1, 2019

Manuscripts should be prepared and submitted in accordance with the journal’s author guidelines, written in English or any of the Scandinavian languages. Manuscripts that do not follow the author guidelines will be rejected without further due. Author(s) will be notified within a week after submission of acceptance or rejection of the manuscript for review, depending on the relevance and the quality of the manuscript. All papers accepted for review are subject to a double-blind review process. The special issue will be published late 2019.

Submission fee NOK 6000

 

References
McMillan, J. H. (2013). Why We Need Research on Classroom Assessment. In J. H.
McMillan (Ed.), SAGE Handbook of Research on Classroom Assessment (pp. 3-16). Thousand Oaks, California: SAGE.
Pedder, D. & James, M. (2012). Professional Learning as a Condition for Assessment for
Learning. In J. Gardner (Ed.) Assessment and Learning, 2nd ed., (pp. 33–48). London: Sage.
Smith, K. (2010). Assessing the Practicum in Teacher Education. Do We Want Candidates and Mentors to Agree? Studies in Educational Evaluation, 1(2), 36-41.
Smith, K. (2011). Professional Development of Teachers. A Prerequisite for AfL to be Successfully Implemented in the Classroom. Studies in Educational Evaluation, 37, 55-61.
Smith, K. (2015a). Assessment for learning-a pedagogical tool. In D. Wise, L. Hayward & J.
Pandya (Eds.) The SAGE Handbook of Curriculum, Pedagogy and Assessment, Ch. 46. London: Sage. 
Smith K. (2015b). Mentoring. In H. Tillema, G. J. Westhuizen, K. Smith (Eds.) Mentoring for Learning, (pp. 283-298). Sense Publishers: Rotterdam.