Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Statistikk om visuell kunst i Norge
Språk
Bokmål
Format

Heftet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
165,-

Statistikk om visuell kunst i Norge
Status og muligheter

Siden midten av 1960-tallet har det vært gjennomført en rekke studier og kartlegginger av kunstfeltet generelt og av det visuelle kunstfeltet spesielt. Mens flere av disse studiene benytter seg av foreliggende, løpende og detaljert statistikk for eksempel fra ulike registre hos Statistisk sentralbyrå (SSB) baseres andre på snevrere datakilder. Blant annet gjelder dette de store kunstnerundersøkelsene som har blitt gjennomført med ujevne mellomrom i perioden, samt utvalgsstatistikken som legges til grunn i SSBs Norsk kulturbarometer.

Rapporten kartlegger statistiske data som bredt kan belyse det visuelle kunstfeltet: ulike bakgrunnskjennetegn ved visuelle kunstnere (kjønn, alder, bosted mv.), økonomiske forhold innenfor det visuelle kunstfeltet (kjøp og salg av kunst), utdanning og rekruttering til feltet, samt publikums bruk av visuell kunst. Den går gjennom aktuelle og nyere datakilder som kan belyse disse aspektene deriblant SSB-registre, Database for høyere utdanning (DBH), Kandidatundersøkelsene mv. og peker på ulike begrensninger ved den foreliggende statistikk og muligheter for å videreutvikle denne. Samtidig pekes det på andre aktuelle datakilder, for eksempel kunstnerundersøkelsene, som det ved ulike forvaltningsmessige grep kan bygges på for fremtidig statistikkproduksjon. Det pekes spesielt på ett område der en kan trenge en mer systematisk oppbygging av statistikk, nemlig innenfor den lokale forvaltningen av virkemidler på det visuelle kunstfeltet.

Lars Chr. Monkerud er ph.d. i statsvitenskap og er forsker I ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet storbyuniversitetet.

Forfattere:
ISBN:
9788270811922
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
24
Statistikk om visuell kunst i Norge