Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sammen i byen
Forfattere:
ISBN:
9788251927383
Utgitt:
Utgave:
1
Sammen i byen

Sammen i byen
En sosiologisk analyse av urbane naboskap, nærmiljø og boligens betydning

Det er liten tvil om at bolig, naboskap og nærmiljø påvirker vårt sosiale liv og vår følelse av trivsel. Likevel finnes det lite samfunnsvitenskapelig kunnskap om disse sammenhengene. I denne boka legger forfatterne grunnlaget for en mer forskningsbasert forståelse av nærmiljø og naboskap. De undersøker hvordan fysisk design, sosial aktivitet og livsfaser spiller en sentral rolle for naboskap og nærmiljø.

Boka tar utgangspunkt i flere detaljerte empiriske studier i Trondheim og legger særlig vekt på kommunikasjon og ulike former for fellesskap. Ved å utvikle en teori om interaksjonsbalanse, hvor både isolasjon og deltakelse er relevante og legitime aspekter ved urbane bomiljø, skaper forfatterne et grunnlag for bred anvendelse av boka. Den retter seg mot både forskere, byplanleggere, arkitekter, utbyggere og lokalpolitikere.

Aksel Tjora er sosiolog, sivilingeniør og professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Ida Marie Henriksen, Torbjørn Fjærli og Ingeborg Grønning er alle sosiologer utdannet fra samme institutt, og de nærer interesse for sosiale aspekter ved nærmiljø, bolig og offentlig rom.

Format
Språk
Midlertidig utsolgt
Antall
385,-