Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Rettsvillfarelse i strafferetten
Forfattere:
ISBN:
9788245001310
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
402
Rettsvillfarelse i strafferetten

Rettsvillfarelse i strafferetten

Boken gir en samlet fremstilling av rettsvillfarelse i strafferetten – om man kjente til at handlemåten var ulovlig, eller rettstridig, om man vil.

Kravet om fravær av rettsvillfarelse er et av ansvarsvilkårene i strafferetten. Rettsvillfarelse er løsrevet fra kravet om teknisk og juridisk skyld (forsett og uaktsomhet), og dette forklares nærmere i boken. Men på den annen side henger disse to ting – forsett og uaktsomhet – sammen med spørsmålet om gjerningsmannen kan klandres på en slik måte at han også kan straffes.

Det er en gråsone mellom rettsvillfarelse og faktisk villfarelse, hvor rettsvirkningene blir stikk motsatt – ansvar og straff på den ene siden, eller manglende skyld og frifinnelse på den annen side. Denne sonen grenser opp mot filosofien, og reiser vanskelige spørsmål, også for den praktiske strafferett. Forfatteren går dypt inn i forarbeidene til den nye straffeloven av 20. mai 2005 om grensedragningen, fordi systemet for denne bedømmelsen er lagt helt om i den nye loven.

Høyesterett har ved konkrete rettsavgjørelser i mer enn hundre år så godt som bestemt når en rettsvillfarelse kan være ansvars- og straffutelukkende. Forfatteren drøfter dette domsmaterialet ved en systematisk gjennomgang, inndelt i ulike tilfellegrupper.

Kjell V. Andorsen er dr. juris. med avhandlingen
Strafferettslig nødrett (1999), og har i tiden etterpå vært førsteamanuensis og postdoktor ved Universitetet i Oslo. Andorsen har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politifullmektig og privatpraktiserende advokat.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
929,-