Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Organisasjonsendringar
Forfattere:
ISBN:
9788276741766
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
139
Organisasjonsendringar

Organisasjonsendringar
Teoriar og strategiar for studiar av endringsprosessar

Boka tek opp teoriar og strategiar for studiar av forløp og utfall av endringsprosessar i organisasjonar. Først blir det drøfta ulike måtar som teoriar om organisering og endring har vore inndelte på i organisasjonslitteraturen. Det blir så teke utgangspunkt i ei inndeling i fem teoriar etter synet på korleis organisasjonar handlar, og vist korleis desse teoriane i ulik grad og på ulik måte legg vekt på betydninga av organisasjonsfaktorar for å forklara forløp og utfall av prosessane. Deretter blir det drøfta korleis ulike kriterium kan bli ivareteke ved bruk av ulike strategiar for å handtera teorimangfaldet. Til slutt blir det vist korleis element frå ulike typar teoriar kan sameinast. Organisasjonsstruktur blir her sett både som utgangspunkt for og som resultat av handlingar prega av ei blanding av problemløysing, interessehevding, regelfølging og (bi)produkt av samanfall i tid.
Paul G. Roness var førsteamanuensis ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen og forskar ved LOS-senteret.
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
349,-