Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

På lager - sendes nå
799,-

Lov og rett for næringslivet
Lærebok

Lov og Rett for Næringslivet er et praktisk juridisk oppslagsverk som består av lærebok og lovsamling. Bøkene retter seg i første rekke mot næringsdrivende og studenter under utdanning innen markedsføring, økonomi, administrasjon og revisjon uten særskilte forkunnskaper i rettslære. Forfatterne gir en bred oversikt over rettslige rammebetingelser for virksomhetens handlefrihet i markedet og bedriftsinterne og offentligrettslige forhold.

Læreboken omfatter 17 kapitler som behandler sentrale rettsspørsmål av betydning for den daglige driften av næringsvirksomhet. Årets utgave av læreboken er oppdatert med lovendringer sanksjonert inntil 1. juli 2021. 

Lovsamlingen utgis i eget bind. Den er oppdatert pr. 1. juli 2021 og inneholder 129 lover og forskrifter av sentral betydning for næringslivet og dekker alle rettsområder som behandles i læreboken. Lover av året er ny revisorlov, ny finansavtalelov og ny sivilombudslov som alle erstatter tidligere lover på samme felt, og en helt ny åpenhetslov om virksomheters rapporteringsplikt i spørsmål om menneskeretter og miljø. Samtidig er det vedtatt et stort antall lover og forskrifter som følge av Corona og Covid 19-pandemien. De fleste av disse har begrenset varighet og er derfor ikke inntatt i samlingen. 

Til dels store endringer er dessuten innarbeidet i de øvrige lovene, i alt over 440 endringer i 40 lover siden 2020-utgaven. Særlig ekteskapsloven, folketrygdloven, aksjelovene, regnskapsloven, straffeloven, verdipapirhandelloven. eierseksjonsloven og arveloven er endret i betydelig omfang. En detaljert oversikt over alle endringene er inntatt foran i lovsamlingen. 

For oppdateringer etter utgivelsen frem til neste års utgave vises til Focus Forlags hjemmeside: www.focusforlag.no.

Sverre F. Langfeldt er tidligere studierektor i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, avdeligssjef ved EU-domstolen i Luxembourg, direktør for EFTA-domstolen i Genève og rådgiver ved Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. 

Tore Bråthen er professor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI og professor II ved Universitetet i Tromsø. 

Monica Viken er førsteamanuensis i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. 

Stine Winger Minde er høyskolelektor i forretningsjus ved Handelshøyskolen BI. 
Forfattere:
ISBN:
9788245038002
Utgitt:
Utgave:
28
Lov og rett for næringslivet