Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Valgt kategori
    Særtrykk av Norges Lover
- 49 produkter funnet.
Lag PDF-katalog
Nyhet
Tvangsfullbyrdelsesloven med forskrifter, sist endret ved lov 30.april 2021 nr.
Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse
Bokmål Spiral
Nyhet
Regnskapsloven; sist endret ved lov 30. april 2021 nr. 26 fra 1. juli 2021
Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.
Bokmål Heftet
Nyhet
Domstolloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 127 fra 1. juli 2021
Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene
Bokmål Spiral
Nyhet
Avtaleloven; sist endret ved lov 15. juni 2018 nr. 32 fra 1. juli 2018
Lov 31. mai 1918 nr.4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige vilje
Bokmål Heftet
Nyhet
Arbeidsmiljøloven, Ferieloven med endringer fra 1. juli 2021
Arbeidsmiljøloven, 17. juni 2005 nr. 62, ferieloven, 29. april 1988 nr. 21
Bokmål Spiral
Nyhet
Politiregisterloven med forskrifter, sist endret ved lov 17. september 2021
Lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndig
Bokmål Heftet
Nyhet
Våpeninstruksen; sist endret 1. juli 2021
Våpeninstruks for politiet, 2. juli 2015 nr. 1088
Bokmål Heftet
Nyhet
Aksjeloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 137
Lov 13 juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
Bokmål Spiral
Nyhet
Folketrygdloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 127 fra 1. juli 2021
Lov 28 februar 1997 nr. 19 om folketrygd
Bokmål Heftet
Nyhet
Politiloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 127 fra 1. juli 2021
Lov 4 august 1995 nr. 53 om politiet
Bokmål Heftet
Nyhet
Skatteloven; med forskrifter; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 105
Lov 26 mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt
Bokmål Spiral
Nyhet
Skattebetalingsloven; med forskrift; sist endret ved lov 30.04.2021 nr. 26
Lov 17 juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav
Bokmål Heftet
Nyhet
Merverdiavgiftsloven; med forskrift; sist endret ved lov 18.06.2021 nr. 108
Lov 19 juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift
Bokmål Heftet
Nyhet
Vergemålsloven; med forskrift; sist endret ved lov 11.07.2021 nr.68 fra 1.7.2021
Lov 26 mars 2010 nr. 9 om vergemål
Bokmål Heftet
Nyhet
Straffeloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 128 fra 1. juli 2021
Lov 20 mai 2005 nr. 28 om straff
Bokmål Heftet
Nyhet
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 18. juni 2021 nr. 128 fra 1. juli 2021
Lov 22 mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker
Bokmål Spiral
Nyhet
Straffeloven, Straffeprosessloven, Påtaleinstruksen med endringer fra 1.07.2021
Bokmål Heftet
Nyhet
Forvaltningsloven, Offentleglova med endringer fra 1. juli 2021
Bokmål Heftet
Nyhet
Bustadbyggjelagslova, Burettslagslova; med endringer fra 1. april 2021
Bokmål Heftet
Statsansatteloven, sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. 69 fra 1. juli 2020
Lov 16 juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv.
Bokmål Heftet
Skadeserstatningsloven; sist endret ved lov 29. mai 2020 nr. 59 fra 1. juli 2020
Lov 13 juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning
Bokmål Heftet
Påtaleinstruksen; sist endret ved forskrift 6. november 2020 nr. 2326
Forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten
Bokmål Spiral
Barnehageloven;med forskrifter;sist endret ved lov 19.06.2020 nr.91 fra 1.1.2021
Lov 17 juni 2005 nr. 64 om barnehager
Bokmål Spiral
Tvisteloven;med forskrifter; sist endret ved lov 18.12.2020 nr.147 fra 1.02.2021
Lov 17 juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister
Bokmål Spiral
Tvisteloven, Domstolloven med endringer fra 1. januar 2021
Bokmål Spiral
Ekteskapsloven;med forskrifter;sist endret ved lov 24.04.2020 nr.31 fra 1.1.2021
Lov 4 juli 1991 nr. 47 om ekteskap
Bokmål Heftet
Kommuneloven; sist endret ved lov 23. juni 2020 nr. 97 fra 30. desember 2020
Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
Bokmål Heftet
Barnelova; med forskrifter; sist endret ved lov 19. juni 2020 nr. 72 fra 1. janu
Lov 8 april 1981 nr. 7 om barn og foreldre
Bokmål Heftet
Plan- og bygningsloven; sist endret ved lov 18. des. 2020 nr. 151 fra 1.jan.2021
Lov 27 juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling
Bokmål Heftet
Arveloven, sist endret ved lov 18. desember 2020 nr. 149
Lov 14. juni 2019 nr. 21 om arv og dødsboskifte
Bokmål Heftet