Høst 2017

Hanne Glemmestad er tildelt stipend for prosjektet «Oppfølgingsarbeid i NAV». Oppfølgingsarbeidet i NAV har en målsetting om økt arbeidsinkludering og deltakelse. Boken skal vise en tydelig kobling mellom NAVs samfunnsmandat, målsettinger og arbeidsformer, og faget sosialt arbeid. Målet er å ruste fremtidige sosialarbeidere til arbeid i NAV.
Glemmestad er sosionom med master i velferdspolitikk og jobber som studieleder for Bachelor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Innlandet.

Arne Nygaard er tildelt stipend for prosjektet «Det grønne skiftet». Boken tar opp bærekraftig ledelse, markedsføring og strategi, og passer for bachelorstudenter.
Nygaard er professor ved Høyskolen Kristiania og NTNU. Han har tidligere publisert en rekke artikler og bøker innen ledelse og bedriftsøkonomiske emner.

Redaksjonskomiteen Trine Wiig Hage, Øyvind Rø og Vigdis Wie Torsteinsson er tildelt stipend for prosjektet «Forståelse og behandling av spiseforstyrrelser». Spiseforstyrrelser er et betydelig helseproblem som rammer hovedsakelig unge mennesker. For en liten del kan spiseforstyrrelser utvikle seg til svært langvarige og alvorlige vansker. Boken bygger på en forståelse av sykdommen hvor både biologi, psykologi og kulturell kontekst spiller inn. Målet er også å gi en god oppdatering om utredning og behandling av spiseforstyrrelser.
Redaksjonsgruppen er alle tilknyttet Regional seksjon spiseforstyrrelser ved Oslo Universitetssykehus

Vår 2017

Ørnulf Rasmussen er tildelt stipend for å skrive lærebok om norsk personvern. Rasmussen er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og professor II ved Høgskolen i Innlandet.

Andreas H. Hvidsten er tildelt stipend for bokprosjektet Norsk politisk idéhistorie. Hvidsten er universitetslektor ved Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo.

Hans Morten Haugen er tildelt stipend for prosjektet Diakoni. Haugen er professor ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

Høst 2016

Ole Jacob Madsen får stipend for å skrive boken Innføring i kultur- og samfunnspsykologi
Boken skal gi bachelorstudenter en introduksjon til fagfeltet. Kultur- og samfunnspsykologi er to distinkte undergrupper av psykologifaget, og strekker seg fra en humanistisk psykologisk forskningstradisjon, til en mer anvendt del som systemarbeid eller arbeid med bestemte utsatte grupper i samfunnet.

Ole Jacob Madsen er førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. 

Kari Vevatne er tildelt stipend for å skrive Sykepleieledelse og sykepleiere som ledere.
Boken skal gi en innføring i ledelse for studenter på bachelor i sykepleie. Vevatne ser på hvordan sykepleie i spesialist- og kommunehelsetjenesten organiseres, drøfter ulike ledelsesteorier, og gir en innføring i hva klinisk ledelse innebærer. Det relasjonelle perspektivet vil bli vektlagt.

Kari Vevatne er førsteamanuensis ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. 

Vår 2016

Liv Helene JensenÖsp EgilsdottirHilde Plathe og Guri-Marie Eiken fra Høgskolen i Sørøst- Norge er tildelt stipend for å skrive Helsevurderinger og dokumentasjon. 
Boken vil bidra til å styrke systematisk kartlegging, vurdering av behov for helsehjelp og dokumentasjon i praksis. For å sikre pasientens krav om kvalitet og kontinuitet i tjenestene er det avgjørende at den helsehjelpen som planlegges og gjennomføres bygger på grundig kartlegging og vurderinger av personens helsetilstand og behov, og at dette dokumenteres systematisk. Helsevurderinger og dokumentasjon er tiltenkt sykepleiestudenter i bachelorutdanningene. 

Synnøve Hofset Almås , Frøydis Vasset og Atle Ødegård er tildelt stipend for å skrive boken Du spiller på et lag! Lær deg tverrprofesjonelt samarbeid
Boken skal gjøre studenter på helse og sosialfag til bedre lagspillere. Forfatterne bruker eksempler fra praksisfeltet for å vise samarbeid i praksis og for å oppmuntre til refleksjon over egen yrkesutøvelse. Boken vil også være nyttig for ansatte innenfor helse og sosialomsorgen.

De tre forfatterne som har her fått tildelt stipend utgjør selv et tverrprofesjonelt team ettersom de har ulik profesjonsutdanning. Synnøve Hofset Almås er bioingeniør, Frøydis Vasset er sykepleier og Atle Ødegård er psykolog

Hans Kjetil Lysgård, Jørn Andreas Cruickshank, Jørund Aasetre og Jørund Aasetre er tildelt skrivestipend for å utvikle to innføringsbøker i georgrafi.
Bøkene har arbeidstittel Innføring i naturgeografi og Innføring i samfunnsgeografi.  Redaktørgruppen har lang erfaring som undervisere ved norske høyskoler og universitet. De ønsker å skrive innføringsbøker i geografi fordi de ser behovet for et mer dekkende og oppdatert læreverk for geografifaget i lærerutdanningene og aktuelle emner på bachelor.

Hans Kjetil Lysgård og Jørn Andres Cruickshanker arbeider begge ved Universitetet i Agder og som seniorforskere ved Agderforskning. Ståle Angen Rye er førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning, NTNU og Jørund Aasetre underviser i natur- og samfunnsgeografi ved lærerutdanningen NTNU.

Høst 2015

Terje Simonsen er tildelt skrivestipend for å utvikle en lærebok om rusmiddelavhengighet.
Boken vil gjennomgå biologiske, psykologiske og sosiale perspektiver, og vil ta for seg sentrale emner som forebyggende tiltak, utredning, behandling og brukermedvirkning. Læreboken vil være relevant for en rekke studier innenfor helse- og sosialfagene. 

Terje Simonsen er lege og jobber innen rus- og avhengighetsmedisin ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø.

Øystein Gilje får stipend for å skrive Læremidler og digitale ressurser for lærerutdanningen.
Læremidler og digitale ressurser for lærerutdanningen gir en innføring i hvordan nye læremidler har endret læring og undervisning i norsk skole de siste 30 årene, med særlig vekt på de 10 siste årene etterKP06. I hele denne perioden har det vært mye fokus på digital teknologi og digital kompetanse, men mindre diskusjon av hvordan denne teknologien gjør livet i klasserommet mer komplekst. Hensikten med boken er å gi alle som arbeider med barn og unges læring et fagspråk for å snakke om både teknologi, læremidler og arbeidsmetoder i skolen.

Øystein Gilje er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Fra 2012 til i dag har han ledet det et stort prosjekt om læremidler og arbeidsformer, Ark&App.

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal tildeles stipend til å utvikle Lærebok i skatterett.
Læreverk i skatterett tar utgangspunkt i en case som viser anvendelsen av reglene. Det nye læreverket i inntektsskatterett være særskilt tilrettelagt for bachelorstudenter i økonomi, administrasjon, regnskap og revisjon. Boken vil være i tråd med retningslinjene for BRR-studiet og anbefalt plan for regnskapsførerutdanningen. Læreverket vil bestå av en tekstbok og en oppgavesamling med løsningsforslag og forelesningsmateriale.

Anders Berg Olsen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og Anne Marit Vigdal er høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Marianne Rugkåsa, Cecilie B. Neumann, Pernille Skotte og Berit Bergheim er tildelt stipend for å skrive lærebok i Gruppebasert kunnskapsproduksjon. Prosjektarbeid i profesjonsutdanninger
Gruppebasert kunnskapsproduksjon. Prosjektarbeid i profesjonsutdanninger er en grunnleggende og kortfattet lærebok. Boken dekker både problemstillinger knyttet til utarbeidelse av resultat, muligheter og utfordringer i gruppeprosessen. Målgruppen er bachelorstudenter i sosialfaglige utdanninger ved høgskoler og universiteter.

Marianne Rugkåsa,  Cecilie B. Neumann, Pernille Skotte og Berit Bergheim er alle ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, institutt for sosialfag.

Vår 2015

Stefán Hjörleifsson og Kjersti Lea er tildelt stipend for å skrive Lærebok i medisinsk etikk
Læreboken vil knyttes til studenters erfaringer på legestudiet og fokusere på utviklingen av etisk dømmekraft som en grunnleggende ferdighet i all utøvelse av legeyrket. Boken vil inneholde rikelig med eksempler – kasuistikker – basert på forfatternes erfaring fra klinisk arbeid og undervisning.

Stefán Hjörleifsson er førsteamanuensis og Kjersti Lea er universitetslektor. Begge ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB.

Audun Myskja er tildelt stipend for å skrive Miljøbehandling i praksis. En lærebok for eldreomsorgen
Miljøbehandling har dokumentert positiv effekt på noen av de mest ressurskrevende symptomene i eldreomsorgen, så som uro, problematisk atferd, forvirring, passivitet og generelt redusert funksjon. Boken vil inneholde eksempler på hvordan en kan tilpasse ulike miljøtiltak til ulike typer eldre med demenssykdommer og kognitiv svikt. Boken vil også gi en generell innføring i ulike demenssykdommer og behandlingen av disse tilstandene.

Audun Myskja er overlege, spesialist i allmennmedisin og fagveileder for Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Hugo Remlo er tildelt stipend for å skrive Anvendt fluidmekanikk for bachelor BYGG
Boken skal gi studenter en innføring i fluidmekanikkens to hovedområder: Hydrostatikk og Hydrodynamikk. Målsetningen er å gi en brukervennlig fremstilling av hvordan ulike problemstillinger beregnes – og dette skal belyses med praktiske eksempler med hovedvekt på Bygg og Anlegg. Boken skal være på ingeniørnivå og vil også inneholde bakgrunnen for det formelverket som anvendes.

Hugo Remlo er høgskolelektor ved Høgskolen i Narvik.

Turi Pålerud er tildelt stipend for å skrive Vurdering av barn i barnehage
Forfatteren vil ta utgangspunkt i hva som kjennetegner norske barnehagers vurderingspraksis og vurderingskultur, og hvilke elementer som er viktige for barnehagelæreres vurderingspraksis generelt. Det søkes å gi en systematisk og helhetlig fremstilling av barnehagens vurderingsarbeid, med utgangspunkt i norske forhold. I dette forstås vurdering som et didaktisk arbeid som springer ut fra mandatet og tradisjonen til utdanningsinstitusjonen hvor vurderingen foregår. I det tekstlige innholdet vil forfatteren pendle mellom den praktiske barnehagekonteksten og teori, forskning og litteratur som belyser deler av denne praksisen. 

Turi Pålerud er politisk rådgiver i Utdanningsforbundet.

Høst 2014

Kristine Kirkeby Fuskeland  er tildelt stipend for å utvikle en generell innføringsbok for sykepleiestudenter med oversikt over de viktigste dermatologiske og venerologiske problemstillingene, og den spesielle sykepleien disse pasientene trenger. Boken vil bli rikt illustrert og har arbeidstittel Hud, hudsykdommer og venerologi. Sykepleie og behandling.
 
Kristine Kirkeby Fuskeland er fagutviklingssykepleier ved Hudavdelingens poliklinikk, Rikshospitalet OUS. Fuskeland mottar skrivestipend for å Forventes utgitt i desember 2016.

Liv Gjems er tildelt stipend for å skrive Barnehagens arbeid med barns tidlig litterasitet – på barns vilkår.
Målet med utgivelsen er å gi økt kunnskap om hvordan barnehagelærere kan støtte språklæring fra de yngste til de eldste barnehagebarna.  Boken vil rette seg mot studenter på bachelorutdanning i barnehagelærerutdanning, samt ferdig utdannede barnehagelærere i jobb.

Liv Gjems er professor i pedagogikk og arbeider ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Vår 2014

Tom Rune Kongelf og Terje Myklebust er tildelt stipend for å utvikle Matematikken i rim, regler, sang og spill. 
Boken vil bli en grunnleggende lærebok i kunnskapsområdet "språk, tekst og matematikk" og en ressursbok for bruk i barnehagen. Gjennom inndeling etter aldersgrupper i barnehagen, presenterer forfatterne både teori og en mengde praktiske råd og opplegg for hvordan rim, regler, barnesanger og spill kan brukes for å utvikle barnets matematiske forståelse. Boken vil bli rikt illustrert. Forventet utgivelse i løpet av 2015.

Tom Rune Kongelf og Terje Myklebust har lang erfaring fra førskole- og barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Kongelf holder på å avslutte sitt doktorgradsarbeid innenfor lærebokanalyse av matematiske lærebøker, og Myklebust har en doktorgrad i matematisk statistikk.

Linda Gröning, Erling Johannes Husabø og Jørn Jacobsen er tildelt Fagbokforlagets skrivestipend for å utvikle Frihet, forbrytelse og straff, en ny lærebok i strafferett. 
Målsettingen er å gi en ny framstilling av de sentrale vilkår for strafferettslig ansvar og prinsippene for ilegging og gjennomføring av straff etter norsk rett. Boken vil bygge på forfatternes og andres nyere studier av strafferettens normative utgangspunkter, systematikk og funksjon i rettssystemet. Målgruppen for boken er masterstudenter ved de juridiske fakultetene i Norge, samt ferdigutdannede norske og nordiske jurister som arbeider med strafferett.  Boken forventes utgitt i 2015.

Fagbokforlaget skrivestipender fordeles etter to årlige søknadsfrister, 1. mars og 1. oktober. Les mer om skrivestipendene her.