Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff

Gorm Grammeltvedt

Gorm Are Grammeltvedt er privatpraktiserendeadvokat med bred erfaring som jurist og leder ioffentlig forvaltning innen en rekke rettsområdersom helserett, pasientskade- og erstatningsrett,trygderett, sosialrett, barnerett, forvaltningsrettog strafferett. Han har blant annet erfaring somnestleder i Trygderetten, avdelingsdirektør forjuridisk avdeling i Norsk pasientskadeerstatning,juridisk fagsjef ved Diakonhjemmet sykehus,spesialrådgiver i Den norske legeforening og avdelingsdirektør i Statenshelsetilsyn. Grammeltvedt underviser ved Universitetet i Oslo og OsloMet, er veileder for masterstudenter i rettsvitenskap, er forfatter for Gyldendal Rettsdata og har bidratt i flere lærebøker og artikler. Han er medlem av fagutvalget for helse- og trygderett ved Juristenes utdanningssenter og Advokatforeningens lovutvalg for velferds- og trygderett.

Bøker av Gorm Grammeltvedt