Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Sosialt arbeid
Forfattere:
ISBN:
9788251916530
Utgitt:
Utgave:
1
Sosialt arbeid

Sosialt arbeid
Refleksjoner og nyere forskning

Inger Marii Tronvoll og Edgar Marthinsen, red. (begge er tilknytta ISA)
Sosialt arbeid . Refleksjoner og nyere forskning
I 1999 fylte Institutt for sosialt arbeid (ISA) ved NTNU 25 år. Jubileet ble markert med et jubileumsseminar, og med utgangspunkt i dette ble denne artikkelsamlinga til. Del 1 tar for seg historia til Institutt for sosialt arbeid. Del 2 har artikler om fagets utvikling og i del 3 presenterer nåværende ansatte og tidligere studenter artikler om nyere forskning innen faget. Tilsammen gir dette et innblikk i feltet sosialt arbeid i dag.
Innhold
Del 1: Institutt for sosialt arbeid - fremvekst og utvikling
ISA 25 år (Edgar Marthinsen)
Metarefleksjoner omkring sosialt arbeid (Jan Tøssebro)
Sosialt arbeid som forskningsfelt (Inger Marii Tronvoll)
Del 2: Sosialt arbeid - fagets utvikling over tid
Sosialt arbeid . et fag i det sosiales grense? (Edgar Marthinsen)
Alice Salomon (1872-1948) . en ukjent skikkelse for sosialarbeidere i Norge (Mari-Anne Zahl)
Mellom frivillighet og profesjon. En studie av settlementsbevegelsen i Norge 1919-1964 (Hallgerd Conradi)
Sosialarbeider i velferdsstaten . om betydningen av en praktisk orientert handlingsforståelse (Bjørg Fossestøl)
Socialt arbete på väg til reflexiv expertis (Synnöve Kärvinen)
Del 3: Ny forskning i sosialt arbeid
Sosialarbeideren som forsker . sammenligning av intervjuet hos sosialarbeider og forsker (Lise Dalby)
Hvem eier brukerens problem? Om brukermedvirkning i arbeidsprosessen i sosialt arbeid (Vigdis Madsen)
Barns rettigheter i barnevern etter innføring av lov om barneverntjenester: Er dagens praksis i samsvar med lovens intensjoner? (Jim Lurie)
Det profesjonelle medmenneske på Utvær (Randi Haugland)
Visuelt synlig .annerledeshet., stigmatiserende eller solidaritetsframkallende? . Hvorfor sosial integrasjon fortsatt er vanskelig belyses ut fra en studie av barn (Borgunn Ytterhus)
Sosialt samvær og vennskap blant barn som er tegnspråkbrukere (Britt P. Karlsen)
Synshemmede barn i skolefritidsordningene (SFO) (Eldar Bromstad)
Mellom avhengighet og selvstendighet . hverdagsliv for unge voksne med funksjonshemming (Anna M. Kittelsaa)
Metodologiske problem knyttet til vurdering av barns behov (Inger Marii Tronvoll)
Mulegheiter og begrensingar for profesjonalisering av sosialt arbeid (Siv Oltedal)
På lager - sendes nå
349,-