Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Det kommunale barnevernet i utvikling
Forfattere:
ISBN:
9788245016062
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
238
Det kommunale barnevernet i utvikling

Det kommunale barnevernet i utvikling
Et nødvendig samarbeid mellom praksis og forskning

Det kommunale barnevernet er i endring. Denne boka har som mål å stimulere til prosesser som kan bidra til fagutvikling og faglig utvikling i barnevernstjenesten. Det er nødvendig å utvikle samarbeidet mellom forskere, praktikere og brukere og samle erfaringer fra ulike samarbeidsmodeller for å oppnå slagkraftige og innovative barnevernstjenester. Hvordan kan brukererfaringer, praksiskunnskap og forskning samspille i kunnskaps- og tjenesteutviklingen i barnevernet?

Boka retter seg mot alle bidragsyterne i barnevernets faglige utviklingssamarbeid – ledere og ansatte i barnevernstjenestene, forskere og brukere. Videre vil den gi studenter i sosialt arbeid og barnevern ideer til og kunnskap om metoder og tilnærminger til systematisk faglig utviklingsarbeid på barnevernsfeltet. Bokas hovedtema er imidlertid relevant for og kan være til inspirasjon til faglig utvikling innenfor hele velferdsfeltet.

Med utgangspunkt i forsknings- og utviklingsarbeid som forfatterne har gjennomført, drøftes noen sentrale temaer i utviklingen av den lokale barnevernstjenesten, blant andre:

– Hvordan kan utviklingstiltak i kommunale barnevernstjenester bidra med overførbar kunnskap som tilføres den generelle kunnskapsbasen barnevernet bygger på?
– Kan barnevernstjenestens potensial som forskningsarena styrkes gjennom et samarbeid mellom brukere, praktikere og forskere?
– Hvordan kan forskningen medvirke til at tjenesteutviklingen tar utgangspunkt i barnevernsarbeidernes erfaringer og kunnskaper fra eget arbeid og egen arbeidsplass?
– Kan barnevernstjenesten i større grad utvikles som læringsarena?
– Hvordan kan den profesjonelle rollen og yrkesutøvelsen utvikles slik at det fremmer et kritisk analytisk blikk på egen praksis?
– Kan rollen som fagutvikler bidra til en formidling mellom flere utviklings- og læringsarenaer?Sigrid Nordstoga er barnevernspedagog og førstelektor ved Universitetet i Agder (UiA), Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. Hun har vært en av drivkreftene i Praxis-sør, som er et samarbeidsforum mellom UiA og praksisfeltet. Flere av bokas kapitler er hentet fra dette arbeidet. Norstogas forskningsinteresse er knyttet til barnevernsarbeiderens yrkesutøvelse, og de siste årene har hun også jobbet med FoU-arbeid i samarbeid med brukere innen det kommunale rus og psykisk helse-feltet.

Arne Backer Grønningsæter er sosionom, seniorforsker og forskningsleder for velferdsforskningsfeltet ved Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Han var tidligere førsteamanuensis ved Universitetet i Agder hvor han jobbet med et prosjekt om fagutvikling i det kommunale barnevernet. Hans forskning har i hovedsak handlet om sosiale tjenester og utsatte gruppers levekår. I de siste årene har tjenesteforskningen hans særlig dreid seg om barnevern og boligsosiale spørsmål, mens levekårsforskningen har vært rettet mot blant annet LHBT-personer og hivpositive.


Øvrige bidragsytere:
Bjørn Øystein Angel
Torunn A. Ask
Anne Halvorsen
Else Hellerslia Akselsen
Randi Hordvik
Mette Olsen
Ragnhild Reistad
Solveig Sagatun
Format
Språk
På lager - sendes nå
Antall
459,-