Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Deling av ektefellers formuer
Språk
Bokmål
Format

Innbundet

Bestill vurderingseksemplar
For lærere, fagansvarlige og forelesere
På lager - sendes nå
1 329,-

Deling av ektefellers formuer
Ved separasjon og skilsmisse

Hvordan bør man tolke de regler som gjelder når ektefellers formuer skal deles ved separasjon eller skilsmisse? I denne boken drøfter forfatteren hva slags rettigheter som kan inngå i et delingsoppgjør. Selve formuesbegrepet behandles i lys av avgrensingsstandarden «rettigheter av personlig karakter», i likhet med unntaksretten for visse trygde-, pensjons- og livsforsikringsrettigheter, og mer spesielt (men ikke mindre prinsipielt): unntaksrett for opphavsrett til åndsverk og beslektete rettigheter. Formuesbegrepet analyseres også i lys av utviklingen i andre rettssystemer, der menneskelig kapital, herunder personlig goodwill, i ulik grad har vært gjort til gjenstand for deling.Rett til å unnta formuerettigheter fra et delingsoppgjør kan også følge av ektepakter mellom ektefellene om særeie, eller av en givers eller arvelaters bestemmelse om dette. Her drøftes prinsipper for tolking av ektepakter med bakgrunn i den usikkerhet som råder med hensyn til hva det innebærer at noe er «felleseie» eller «særeie», og hvordan reglene bør forstås når formue som er særeie byttes om i andre midler eller blandes sammen med midler som ikke kan unntas fra deling. Dette leder opp til drøftelsen av reglene om skjevdeling, som på visse vilkår gir rett til å holde verdien av formue ektefellen hadde da ekteskapet ble inngått, eller senere har ervervet ved arv eller gave, utenfor delingen. Dette viktige prinsipp som ofte påberopes, må kalles uheldig eller ufullendt utformet fra lovgivers side. Det er ikke alminnelig enighet om rettstilstanden her kan anses avklart. I særlig grad gjelder dette hvilken betydning ulike årsaker til verdistigning under ekteskapet bør ha, og hvordan det bør resonneres når ektefellen som krever skjevdeling, hadde gjeld da ekteskapet ble inngått, eller pådro seg gjeld i forbindelse med et arve- eller gaveerverv. Thomas Eeg er dr.jur. og førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Boken er en bearbeidet versjon av forfatterens avhandling for den juridiske doktorgrad.
Forfattere:
ISBN:
9788245002010
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
477
Deling av ektefellers formuer