Bøker
Forfattere
Verk
Ingen treff
Økonomi 1, d-bok
Forfattere:
ISBN:
9788211042743
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
250
Verk:
Økonomiske programfag
Trinn:
VG2
Økonomi 1, d-bok

Økonomi 1, d-bok
Næringslivsøkonomi, økonomistyring

Fagbokforlaget sitt Økonomiske Programfag består av læremiddel for dei tre programfaga entreprenørskap og bedriftsutvikling, næringslivsøkonomi og marknadsføring og leiing samt den tverrfaglege nettressursen Økonomiportalen.

Fagbokforlaget sitt Økonomiske Programfag består av læremiddel for dei tre programfaga entreprenørskap og bedriftsutvikling, næringslivsøkonomi og marknadsføring og leiing samt den tverrfaglege nettressursen Økonomiportalen.

Økonomi 1 tar for seg grunnleggjande omgrep og framgangsmåtar i programfaget økonomistyring i vidaregåande skole, studieførebuande utdanningsprogram. Boka er skriven etter ny læreplan gjeldande frå august 2021.

Økonomi 1 består av tre delar. Del 1 «Næringsliv og samfunn» tar for seg verksemder i samspel med omgjevnadene, teknologi og berekraft. Del 2 «Rekneskap» gjev ei innføring i grunnleggjande rekneskapsføring, og i del 3 «Pris, budsjett og analyse» presenterast verktøy for planlegging, oppfølging og analyse som dannar grunnlag for økonomisk styring og kontroll.

I Økonomi 1 leggjast det vekt på å forklare økonomiske omgrep, og teorien blir presentert ved bruk av praktiske døme.
Boka Økonomi 1 saman med nettressursen Økonomiportalen inneheld eit stort utval av oppgåver på alle nivå.
Format
Språk
Digital ressurs i salg
Antall
209,-

Bøker i samme serie